Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Munet group, s.r.o.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy a platia pri nákupe v internetovom obchode www.zubnylekar.com, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Munet group, s.r.o s.r.o., IČO 47965827, so sídlom Náb. M. R Štefánika 5195, 03401 Ružomberok, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63123/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Zubnylekar.com“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.zubnylekar.com v sekcii „O nás“.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom:

 • č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov. 

VYMEDZENIE POJMOV

 Predávajúcim je: spoločnosť Munet group, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod www.zubnylekar.com, ktorej predmetom je predaj tovaru prostredníctvom daného internetového obchodu. (ďalej len „internetový obchod“).

Kupujúcim je: Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie:

 • fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uvedie svoje identifikačné číslo (IČO).

 Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchode. Zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Kupujúci kupuje tovar a/alebo službu za cenu platnú v čase objednania.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

Kupujúci poslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru a/alebo sužby predávajúcim na internetovom obchode www.zubnylekar.com, kde kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky predávajúci na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu zašle potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a/alebo služby a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, hlavne ide o prípady, keď:

 • predávajúci zistí, že zľavový poukaz bol už použitý;
 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je predávajúci oprávnený požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok má kupujúci možnosť vždy pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Prevádzkovateľ spolu s tovarom a/alebo službou dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je Tovar a/alebo Voucher (na tovar alebo služby), ktorý si kupujúci vyberie na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka", následne prejde na stránku košíka, kde vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), skontroluje si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka, v hotovosti pri prevzatí). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné.

PODMIENKY POUŽITIA VOUCHERA

Podmienky uplatnenia a použitia vouchera sú uvedené v konkrétnej ponuke tovaru a/alebo služby a Kupujúci sa zaväzuje ich dodržiavať. Po uplynutí doby platnosti vouchera stráca Kupujúci nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného voucheru a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby na ktoré bol voucher vystavený.

Platnosť vouchera je 6 mesiacov od hejo zakúpenie ak nieje v konkrétnej ponuke uvedené inak. 

Voucher je možné využiť iba jednorazovo a to v plnej výške jeho hodnoty a nie je možné ho vymeniť za hotovosť.

Ak ponuka tovaru a/alebo služby vyžaduje potrebu dojednania termínu na poskytnutie plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie), Kupujúci si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke (telefonicky, e-mailom a pod.) termín plnenia.

Poskytovateľ, ako dodávateľ tovaru a/alebo služby (na ktoré bol vystavený voucher) je plne zodpovedný za:

 • dodanie tovaru, či poskytnutie služby Kupujúcemu;
 • za ich kvalitu a rozsah plnenia;
 • za naplnenie práv Zákazníka z vydaného voucheru;
 • za vystavenie daňových dokladov podľa §72 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty ak zákon neustanovuje inak;
 • za pravdivosť a úplnosť ponuky tovaru a/alebo služby zverejnenej stránkach internetového obchodu www.zubnylekar.com;
 • za plnenie všetkých práv Kupujúceho a povinností vo vzťahu ku Kupujúcemu v súvislosti s tovarom a/alebo službou (na ktoré bol vystavený voucher) vyplývajúcich z platných právnych predpisov (vrátane všetkých požadovaných informačných a iných povinností vo vzťahu ku Kupujúcemu vyplývajúcich z platnej legislatívy);
 • za dodacie podmienky, lehotu dodania tovaru a/alebo služby na kt. bol voucher vystavený
 • za informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho v súvislosti s týmito tovarmi/službami Poskytovateľa;
 • za adresu na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru a/alebo služby na ktorú bol voucher vystavený;

Predávajúci za uvedené v predchádzajúcom odseku nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Kupujúcemu vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a využitím služby Poskytovateľa, či tovarom Poskytovateľa.

Predávajúci ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie vouchera.

DODANIE TOVARU

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy v lehote najneskôr do 30 dní a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar, digitálny obsah/licenciu, prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, gitálny obsah/licenciu, v objednanom množstve, akosti a prevedení spolu s dokladmi, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva v súlade so zmluvou.

Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Tovar na sklade sa obvykle expeduje do 2 pracovných dní. Pri každom produkte však máme uvedený predpokladaný termín dodania, ktorý sa snažíme dodržať. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru kupujúceho budeme informovať e-mailom.

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.

Tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť aj v Zásielkovni – osobný odber.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Záväzok dodania tovaru sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 2.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke. 

DODANIE VOUCHERA

Do 24 hodín od obdržania platby od Kupujúceho za príslušný tovar a/alebo službu na ktoré sa voucher vzťahuje, bude pre Kupujúceho vystavený a odoslaný voucher a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky. Za doručenie vouchera sa považuje doručenie e-mailovej správy spolu s potvrdením o úhrade.

CENY

Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH (zvyčajne 20% alebo 10% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť,

V internetovom obchode sú zmluvné ceny vždy aktuálne a platné. 

V cene tovaru nie je zahrnuté dopravné a pod., ktoré je uvádzané až v nákupnom košíku a výška sa odvíja od výberu Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy si objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby informačného systému Zubnylekar.com, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Zubnylekar.com v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol označený špeciálnym symbolom.

V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať predajcu a overiť si správnosť predajnej ceny.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby alebo licencie, za ktorú Zubnylekar.com predávalo pred zavedením akcie / zľavy.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu:

 • platobnou kartou
 • na dobierku ( od 2,49 €)
 • bankovým prevodom na účet

Kompletné informácie o možnostiach platby si môžete pozrieť tu.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Ak Kupujúci sa rozhodol, že chce ZRUŠIŤ (stornovať) objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je potrebné čo najskôr kontaktovať predávajúceho e-mailom: podpora@zubnylekar.com .

Pri storne objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Ak už bola objednávka spracována, v takom prípade nieje môžne objednávku zrušiť (stornovať).

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim  nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého bolo za tovar zaplatené. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

V prípade ak do 7 dní od vytvorenia objednávky, kupujúci nezaplatí sumu za objednávku predávajúci nezaplatenú objednávku stornuje.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto ďalších prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • v prípade, že kupujúci - podnikateľ si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho a to v listinnej podobe spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vopred oznámiť predávajúcemu a to prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť a zaslat na email: podpora@zubnylekar.com

Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom nepoškodenom obale a nepoužívaný a to v lehote 14 dní odo dňa prijatia potvrdenia formulára o odstúpení od zmluvy predávajúcim na adresu poskytnutú predávajúcim.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

VRÁTENIE PLATBY

 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCII

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

ALTERNTÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA PROBLÉMOV

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: podpora@zubnylekar.com

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. 

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na tomto odkaze. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

© 2022 Munet group, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Munet group, s.r.o. zakázané.